Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

08 oktober 2018

Vervolg proces Klimaatakkoord

Afgelopen vrijdag 5 oktober heeft het kabinet haar appreciatie op het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord gepubliceerd. Hierin heeft het kabinet de sectortafels gevraagd in de tweede ronde nadrukkelijker in beeld te brengen welke aanvullende maatregelen nog mogelijk zijn. Ook heeft het kabinet een aantal kaders meegegeven rondom kosteneffectiviteit en betaalbaarheid. Het accent is (te) zwaar op subsidiëring komen te liggen, stelt het kabinet. Bovendien heeft het kabinet aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat de energietransitie voor ieder huishouden en iedere Nederlander haalbaar en betaalbaar blijft. De concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en weglekeffecten van CO2-uitstoot blijven ook belangrijke aandachtspunten. Daarnaast wordt maatschappelijk draagvlak genoemd als een van de kaders voor het Klimaatakkoord. Hierbij moet gekeken worden naar ruimtelijke inpassing, burgerparticipatie en het nieuwe perspectief voor Groningen.

Proces – hoe nu verder? Op basis van de kabinetsappreciatie zal er op korte termijn een debat met de Tweede Kamer plaatsvinden. Dit zal waarschijnlijk aanstaande dinsdag 9 oktober bij de Regeling van Werkzaamheden worden aangevraagd. Na het debat zal het kabinet opnieuw in gesprek gaan met alle betrokken partijen. Die gesprekken moeten leiden tot concrete afspraken aan de tafels over het pakket aan maatregelen en over de gezamenlijke uitwerking daarvan.

De deadline voor de nader uitgewerkte voorstellen van de klimaattafels is op 1 december 2018. Dit eindvoorstel zal opnieuw worden doorgerekend door CPB en PBL. Hierbij zal gekeken worden naar de CO2-reductie, de kostenefficiëntie, de budgettaire effecten en de lasten- en inkomenseffecten. Op basis van deze doorrekening zal het kabinet vervolgens opnieuw in debat gaan met de Tweede Kamer en het klimaatakkoord afronden.

Overweging De inschatting is dat het debat volgende week zal plaatsvinden. Mocht u (via DOET) informatie willen geven aan de Kamerleden, dan is daar uiterlijk tot aanstaande donderdag 11 oktober nog ruimte voor. 

Mobiliteit: Het kabinet verzoekt de tafel om verschillende varianten voor concrete dekking binnen het autodomein uit te werken, maar vraagt de tafel om ook oplossingen aan te dragen die niet alleen via de fiscaliteit zorg dragen voor de stimulering van elektrische auto’s en de ambitie dat alle nieuwe auto’s in 2030 emissieloos zijn. 

Hiervoor dienen meer voorstellen in beeld te komen die langs de lijnen van normering resultaten kunnen bereiken, ook als dit niet Europees breed opgepakt kan worden, bijvoorbeeld in een kopgroep van gelijkgezinde landen. Ook vraagt het kabinet de tafel om voorstellen te doen die sterker aansluiten bij het handelingsperspectief van de automobilist, zoals het moment van aanschaf van een nieuwe auto en/of voorstellen waarmee minder vervuilende auto’s (deels) kunnen worden ontzien. Zulke alternatieven moeten steeds passen binnen het geschetste ingroeipad, en moeten rekening houden met grenseffecten. 

Daarnaast wordt de tafel gevraagd welke voorstellen de sector zelf inbrengt om de doelen te realiseren. Voor alle maatregelen vraagt het kabinet om inzichtelijk te maken hoe deze bijdragen aan de beoogde CO2-reductie.Elektrisch rijden is nu vrijwel alleen toegankelijk voor de zakelijke markt. Het kabinet vindt het van belang dat schone auto’s beter toegankelijk worden voor iedereen, ook in de tweedehandsmarkt. 

Het kabinet is bereid om de maatregelen die daarvoor door de tafel zijn genoemd uit te werken. Omdat de markt zich snel ontwikkelt, is het kabinet met de Mobiliteitstafel van mening dat de fiscale stimulering voor de zakelijke markt stapsgewijs kan worden afgebouwd. Bij de fiscale herziening rond 2025 zal de ingroei van elektrisch rijden als “het nieuwe normaal” worden meegenomen. De afspraken over maatregelen en dekking worden voor de gehele periode tot en met 2030 vastgelegd in het Klimaatakkoord en de Autobrief III (wettelijke verankering). Dit om het houdbaarheidssaldo in stand te houden. Een evenwichtige lastenverdeling is daarbij van belang. 

Naast deze maatregelen dragen ook afspraken met werkgevers en leasemaatschappijen over het schoner maken van hun vloot bij aan het halen van de doelstellingen. Ook constateert het kabinet dat de autonome verjonging van het wagenpark een bijdrage levert aan vermindering van de CO2-uitstoot. Er komt een Nationale Agenda Laadinfrastructuur, in samenspraak met alle partijen, waarbij met de tafel gekeken zal worden of en hoe de dubbele belasting op slim laden te adresseren.

Voor de overige hoofdonderwerpen kijkt het kabinet graag samen met de tafel onder andere naar innovaties en het versterken van de Topsector Logistiek, het vergroenen van stadsdistributie en busvervoer, en de productie van geavanceerde duurzame biobrandstoffen voor toepassingen in transport. Daarnaast richt het kabinet zich op concrete afspraken met werkgevers over het zakelijk verkeer, investeert het kabinet in meer fietsen en goede benutting van het openbaar vervoer, de landelijke ontwikkeling van Mobility as a service, zuinige banden en mobiele werktuigen.

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo