Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

30 mei 2018

Innovatiecluster Elektrische Mobiliteit van start

Koploper Nederland gaat nóg beter samenwerken bij innovaties en onderzoeken op het gebied van elektrisch vervoer. De start van het  Innovatiecluster Elektrische mobiliteit gaat hierbij een belangrijke rol spelen als verbinder en versneller. Betere samenwerking leidt tot versnelling van de innovatie en versterking van het onderzoek op dit gebied. Zo behoud Nederland de opgebouwde voorsprong, worden economische kansen optimaal benut en verbetert de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Nederlandse steden.

Het Innovatie en Acceleratie Programma elektrische mobiliteit (IAP) is een initiatief van het Formule E-Team (FET). Het FET had de opdracht gegeven tot het opzetten van een integraal onderzoeks- en innovatieprogramma voor elektrische mobiliteit. Dit programma wil de koploperspositie van Nederland op het gebied van elektrisch vervoer stelselmatig versterken door het creëren van een ecosysteem waarbinnen gezamenlijk onderzoek en innovatie floreren. Hiervoor beoogt het IAP een integrale aanpak waarbij de verbinding wordt gelegd tussen de bestaande structuren (topsectoren) op het gebied van elektrische mobiliteit. Het programma bestaat ondertussen uit een netwerk met 200 aangesloten bedrijven, kennisinstellingen en overheden.  

Het IAP is nu gestart met een innovatiecluster. Met dit cluster van drie partijen, namelijk AutomotiveNL, Vereniging DOET en Stichting ElaadNL, worden nu de individueel opgedane kennis, activiteiten, resultaten uit workshops en bijeenkomsten onderling uitgewisseld en besproken. Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL)  is kennispartner van dit project. Op deze manier komt een integraal beeld uit de vele verschillende projecten op elektrisch rijden tot stand. Zo kunnen, in samenwerking met de topsectoren Energie, HTSM en Logistiek, nieuwe projecten worden geagendeerd en geïnitieerd. Deze cross-sectorale samenwerking zorgt ervoor dat de ontwikkeling van elektrisch rijden efficiënt en effectief voor Nederland verder groeit.

Bert Klerk (voorzitter Formule E Team): “Nederland is een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Onze economie en samenleving, onze welzijn en welvaart is voor een zeer groot deel afhankelijk van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stedelijke gebieden in ons land. Onze vervoersinfrastructuur is goed, maar slibt steeds meer dicht. Dit schaadt de economie. Bovendien verandert het energielandschap: we willen de uitstoot van emissies en van CO2 tot nul reduceren en meer gebruik maken van duurzame en hernieuwbare energiebronnen en -dragers. Het elektrificeren van transport en vervoer biedt hiervoor oplossingen.”                                         

Nederland staat wereldwijd vooraan bij het elektrificeren van vervoer en transport. We hebben een netwerk van slimme laadpalen voor elektrische persoonsauto’s met de grootste dichtheid ter wereld. In Nederland zijn innovatieve bedrijven gevestigd die technologie, producten en diensten leveren in de Elektrisch Vervoer sector (EV-sector). Nederland stimuleert elektrisch rijden.

De wereld staat alleen niet stil. De wereldwijde automobielindustrie is in disruptieve verandering.  De ontwikkeling en productie van elektrische voer- en vaartuigen wordt steeds grootschaliger en de komende jaren zal een zeer ruim aanbod van voertuigen op de markt komen. Ook zullen door de combinatie van elektrische aandrijving en het smart en connected maken van voertuigen nieuwe diensten mogelijk zijn die de klant centraal stellen. Zo levert elektrische mobiliteit belangrijke bijdragen aan het versterken van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van stedelijke omgevingen.

Joris Knigge (programmamanager IAP): ”We staan voor een geweldige uitdaging om transport en vervoer te elektrificeren. Technologisch, economisch en sociaal brengt dit nieuwe vraagstukken met zich mee. Inpassing van laadinfrastructuur en de gebouwde omgeving, het schikken van bestaande en nieuwe rollen in economische waardeketens,  het laden en ontladen van grote vermogens bij trucks en bussen, het inrichten en bezorgen van de goederendistributie in steden, nieuwe mobiliteitsdiensten verzorgt door nieuwe categorieën van voertuigen, de omgang, gemak en het gebruik van de gebruiker en consument, etc, etc. Om deze ontwikkeling efficiënt te laten verlopen voor Nederland zullen bedrijven nieuwe en andere samenwerkingen moeten aangaan, buiten hun huidige rollen.”

Meer informatie vindt u op de website www.iape-mobility.nl

Contact:Joris Knigge Joris.Knigge@mentesadvisory.nl +316 155 105 90

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo